Littera Deusto

Modern Languages, Basque Studies and Humanities

Glosarioa

julio 4th, 2013 · No hay Comentarios

Paragogea: bokalezko, nahiz bokal-kontsonantezko fonemak eranstea.

Paris-e-tik

Apokope: hitz bukaeran silaba, letra edo fonema bat edo gehiago kentzea.

Beza -> bez

Aferesi: hitz hasierako hizki edo silaba baten galeran datza.

Eman -> man

Asimilazioa: fonema batek bere inguruko beste fonema bati bere ezaugarri bat edo batzuk harrarazten dizkionean.

Katibu -> katigu

Disimilazioa: asimilazioari kontrajarririk, ezaugarri fonetiko bertsuak dituzten bi soinuen artean gertatzen dena, batak besteari dituzten ezaugarri komunak aldaraziz bien arteko desberdintasuna areagotzean datzana.

Mugitu -> mobitu

Metatesia: hitz batean barneko fonemak lekuz aldatzean datza.

Ukitu -> ikutu

Anaptisia: bokal baten sorreraz gertatzen den epentesia. Leherkari + R/L -> leherkari + bokal + likido

Inglaterra -> Ingalaterra

Epentesia: hitz baten barnean etimologiari ez dagokion fonema bat agertzean datza.

Librum -> liburu

Etiquetas:

  • Etiquetas